การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
13 ข้อกำหนดการแข่งขัน สาขาบริการอาหารและเครื่องดื่ม.rar 263
14 การสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต.pdf 147
15 ประกาศมาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส2565.pdf 201
16 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการพัฒนาฝีมือแรงงานของจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕.pdf 270
17 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2565.pdf 221
18 แนวปฏิบัติในการยืม คืนพัสดุ ทรัพย์สินของทางราชการ.pdf 404
19 มาตราการเเละเเนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต.pdf 3
20 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณไตรมาสที่ 1 - 4 ปี 256.pdf 290
21 นโยบายและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ.pdf 270
22 แนวปฏิบัติในการให้บริการทางโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่.pdf 254
23 คู่มือการรับบริการให้เจ้าหน้าที่ (ผู้ให้บริการ) ทราบ เพื่อนำมาใช้ในการให้บริการประชาชน รวมประชาชน (ผู้รับบริการ) ทราบ.pdf 288
24 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf 266