การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
13 คู่มือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน.pdf 1852
14 แนวปฏิบัติในการให้บริการทางโทรศัพท์.pdf 284
15 หนังสือแจ้งเวียน เรื่องขอแจ้งหลักเกณฑ์.pdf 161
16 คำสั่งสถาบันฯ ที่ 004-2564.pdf 295
17 ประกาศมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ.pdf 149
18 ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ.pdf 127
19 คู่มือการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม.pdf 311
20 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการทั่วไป.pdf 126
21 แนวปฏิบัติในการมอบหมายงานตามตัวชี้วัดรายบุคคลเพื่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการ.pdf 113
22 ปฏิทินการบริหารผลการปฏิบัติราชการเพื่อใช้ในรอบการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf 121
23 แนวปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือนกรณีมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน.PDF 105
24 หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ.pdf 109