การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
13 การสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการต่อต้านการทุจริต.pdf 60
14 ประกาศมาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส2565.pdf 144
15 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการพัฒนาฝีมือแรงงานของจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕.pdf 189
16 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2565.pdf 160
17 แนวปฏิบัติในการยืม คืนพัสดุ ทรัพย์สินของทางราชการ.pdf 297
18 83_File_มาตราการเเละเเนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต_01042564115142_.pdf 177
19 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณไตรมาสที่ 1 - 4 ปี 256.pdf 221
20 นโยบายและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ.pdf 205
21 แนวปฏิบัติในการให้บริการทางโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่.pdf 191
22 คู่มือการรับบริการให้เจ้าหน้าที่ (ผู้ให้บริการ) ทราบ เพื่อนำมาใช้ในการให้บริการประชาชน รวมประชาชน (ผู้รับบริการ) ทราบ.pdf 206
23 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf 200
24 การจัดโครงสร้างการบริหารงานและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติราชการภายในหน่วยงาน.pdf 256