การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 ประกาศมาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส2565.pdf 32
2 ขออนุมัติแผนปฏิบัติการพัฒนาฝีมือแรงงานของจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕.pdf 46
3 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี 2565.pdf 45
4 แนวปฏิบัติในการยืม คืนพัสดุ ทรัพย์สินของทางราชการ.pdf 145
5 83_File_มาตราการเเละเเนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต_01042564115142_.pdf 110
6 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณไตรมาสที่ 1 - 4 ปี 256.pdf 114
7 นโยบายและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ.pdf 105
8 แนวปฏิบัติในการให้บริการทางโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่.pdf 100
9 คู่มือการรับบริการให้เจ้าหน้าที่ (ผู้ให้บริการ) ทราบ เพื่อนำมาใช้ในการให้บริการประชาชน รวมประชาชน (ผู้รับบริการ) ทราบ.pdf 110
10 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf 103
11 การจัดโครงสร้างการบริหารงานและมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติราชการภายในหน่วยงาน.pdf 112
12 คู่มือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการทำงาน.pdf 1761