การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
67 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (2) 2,528
68 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (1) 5,420
69 เกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน (5) 2,642
70 เกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน (4) 2,795
71 เกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน (3) 3,006
72 เกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน (2) 2,688
73 เกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน (1) 2,618
74 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2559 2,623
75 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 5,023
76 แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2563) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2,998
77 รายงานผลการดำเนินงาน กรมพัฒาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2562 7,803