ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
89 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี63 11,102
90 รายงานการวิเคราะห์ ITA ปี 2562 (บทที่ 3-5) 17,314
91 รายงานการวิเคราะห์ ITA ปี 2562 (บทที่ 2) 5,163
92 รายงานการวิเคราะห์ ITA ปี 2562 (บทที่ 1) 16,633
93 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2563 10,155
94 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปี 2563 10,581
95 มาตรการ และ แนวปฏิบัติ เรื่อง ร้องเรียนทุจริต 5,415
96 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 27,291
97 แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2560-2564 4,881
98 แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 5,308
99 สรุปผลการดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงานฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบ 6 เดือน 10,164