การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 หลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน_PDF.pdf 4
2 ตารางมาตรฐานฝีมือแรงงานทั้งหมด(ลงราชกิจจ.pdf 13
3 ประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ-ฉบับที13.pdf 5
4 อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ(ฉบับที่12).pdf 12
5 1. วิธีการคำนวณสัดส่วนลูกจ้างและคำนวณเงินสมทบ ปี 2566.pdf 37
6 2.แบบ สท.2 ประจำปี 2566.pdf 39
7 3. ขั้นตอนยื่น สท. 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 ผ่านระบบ PRB e-Service.pdf 33
8 4.ตารางสรุปฐานในการคำนวณเงินสมทบ ปี 2548-ปัจจุบัน.pdf 20
9 5.ตารางนับเดือนเงินเพิ่ม ปีปฏิทิน 2567.pdf 27
10 6.ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดประเภท ขนาด และท้องที่ฯ.pdf 19
11 7. ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องอัตราเงินสมทบฯ.pdf 16
12 7.1ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องอัตราเงินสมทบฯ (ฉบับที่ 2).PDF 16