การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 แบบ ชอ.2 (ข้อ 6)25%.pdf 1
2 แบบ ชอ. 2-1 (ข้อ7)70%.pdf 2
3 แบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงาน สท.2 ปี 65.pdf 5
4 แบบสมัครการใข้บริการระบบ PRB e-Service.pdf 12
5 แบบ สท.1.pdf 7
6 48_File_หนังสือมอบอำนาจ_11082559100459_.doc 14
7 48_File_หนังสือมอบอำนาจ_11082559100459_.pdf 12
8 แบบสท.8.pdf 28
9 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารและบทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540.pdf 15
10 แบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงาน สท.2 ปี 65.pdf 98
11 คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบกิจการ สท.2 ปี 65.pdf 59
12 ตารางสรุปฐานในการคำนวณเงินสมทบ ปี 48-ปัจจุบัน.pdf 32