การแสดงผล

+
-

ภารกิจ/วิสัยทัศน์ / พันธกิจ/ค่านิยมร่วม

 

 

แผนปฏิบัติราชการ 5 เรื่อง

  1. การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐานสากล
  2. การฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพื่อรองรับตลาดแรงงานรูปแบบใหม่และรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมบริการแห่งอนาคต
  3. การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการและแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
  4. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน
  5. การบริหารจัดการสู่องค์กรธรรมาภิบาล พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล สารสนเทศให้ทันสมัย ยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนื่อง