การแสดงผล

+
-

ภารกิจ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร

วิสัยทัศน์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

พัฒนาศักยภาพคนทำงานทุกระดับให้มีผลิตภาพแรงงานสูง สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและก้าวทันเทคโนโลยี 4.0

พันธกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

1. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

2. พัฒนาระบบการพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

ค่านิยมร่วมกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

มุ่งมั่นทำงานเป็นทีมเชิงรุก โปร่งใส ใฝ่รู้ มีจิตบริการ สานสร้างเครือข่าย

ภารกิจ

1. การฝีกเตรียมเข้าทำงาน

2. การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน

3. การฝึกอาชีพเสริม

4. การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

5. การดำเนินการตาม พรบ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน