การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 มาตรการการใช้รถยนต์ส่วนราชการ 991
2 คู่มือการใช้โทรศัพท์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง 500
3 ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 608
4 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 467
5 แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 296
6 การดำเนินการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 895
7 นโยบายต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 783
8 10_File_Finalหนังสือกรมพัฒนา 21,512
9 การให้บริการด้านการฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน 445
10 การให้บริการด้านการทดสอบฯ 367
11 เอกสารแนะนำหน่วยงาน 218
12 โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานไทย ประจำปี พ.ศ.2559 643