การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 ข้อมูลผู้บริหาร 192
2 มาตรการการใช้รถยนต์ส่วนราชการ 108
3 คู่มือการใช้โทรศัพท์ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง 79
4 ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 73
5 ผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 51
6 แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 85
7 การดำเนินการจัดกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 581
8 นโยบายต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 437
9 10_File_Finalหนังสือกรมพัฒนา 16,165
10 การให้บริการด้านการฝึกอบรมยกระดับฝีมือแรงงาน 330
11 การให้บริการด้านการทดสอบฯ 256
12 เอกสารแนะนำหน่วยงาน 218