การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

สพร.44 ระนอง จัดประชุม กพร.ปจ ครั้งที่ 1/2567

5 มี.ค. 2567

ค่าแรงขั้นต่ำจังหวัดระนอง

27 ก.พ. 2567

สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

22 ก.พ. 2567

ประชุมชี้แจงการใช้งานระบบฐานข้อมูลการพัฒนากำลังคนระดับจังหวัด

25 ม.ค. 2567

สพร. 44 ระนอง จัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับจังหวัดระนอง ครั้งที่ 1 / 2567

4 ธ.ค. 2566

สพร. 44 ระนอง เปิดฝึกอบรม หลักสูตร การสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล

4 ธ.ค. 2566

สพร. 44 ระนอง ร่วมกับเรือนจำจังหวัดระนอง เปิดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้แก่กลุ่มผู้ต้องขังที่ใกล้พ้นโทษ หลักสูตรผลิตภัณฑ์ปูนปั้นไม้เทียมเพื่องานประดับ

14 พ.ย. 2566

รายงานสรุปประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 4

6 ต.ค. 2566

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง ร่วมต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น

13 ก.ย. 2565