การแสดงผล

+
-

บุคลากร

 

นายชัยชนะ  เดชแพ

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต

กลุ่มงานพัฒนา

ฝีมือแรงงาน

กลุ่มงานทดสอบ

มาตรฐานฝีมือแรงงาน

กลุ่มงานแผนงาน

และประเมินผล

กลุ่มงานประเมินและรับรอง

ความรู้ความสามารถ

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายวีรพงศ์ บูก๋ง
 นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
นางสาวภรณ์นภา  ถานทองดี
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
นายดรณ์ พลจรัส
  นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ชำนาญการ
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
นางประภาวดี  สังขภิญโญ
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
 
นางสาวสุธิดา  พุทธจิตร์  
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ชำนาญการ
หัวหน้าฝ่าย
    
นางสาวอมรวรรณ  คันทะ
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ชำนาญการ
 นางสาวนภัสกนก  สันฐาน
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ชำนาญการ
นางนฤมล  กุสุโมทย์
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ปฏิบัติการ
นางสาวทิชากร รื่นสุข
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ปฏิบัติการ
 นายไพรัตน์  ตุกวุ่น
เจ้าพนักงานพัสดุ
ชำนาญงาน

นางวันเพ็ญ  สีแก้วเขียว
ครูฝึกฝีมือแรงงาน
ระดับ ช.3
นายวัฒนา  วิจิตรโสภา
ครูฝึกฝีมือแรงงาน
ระดับ ช.2
นายอุส่าห์  สุขจันทร์
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นางสาวสุนิสา จันทร์นิ่ม
นิติกร 
นางเตือนจิต  สิทธิศักดิ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน
 
นายธนกฤต  รักขนาม
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
 
นางระย้า  ไกรแก้ว
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
   
นายสมนึก  สีแก้วเขียว
พนักงานธุรการ
ระดับ ส.2
 
นายจักรรินทร์ สัวบุตร
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
 

นางสาวสุจิรา  รวยรื่น
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงา

นางสาวอำไพพันธ์  ทองดี
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
 
นางสาวอนัญพร ตุกวุ่น
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน