การแสดงผล

+
-

บุคลากร

 

นายชัยชนะ  เดชแพ

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต

กลุ่มงานพัฒนา

ฝีมือแรงงาน

กลุ่มงานทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

และรับรองความรู้ความสามารถ

กลุ่มงานแผนงาน

และสารสนเทศ

 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

 
นายดรณ์ พลจรัส
 นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
นางประภาวดี  สังขภิญโญ
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
นายสุรพันธ์  รักษาพราหมณ์
  นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
 
นางสาวสุธิดา  พุทธจิตร์  
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ชำนาญการ
หัวหน้าฝ่าย
    
 
นายอำพล  ขาวคง
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ชำนาญการ
 นางสาวนภัสกนก  สันฐาน
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ชำนาญการ
นางนฤมล  กุสุโมทย์
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ปฏิบัติการ
 
 นายไพรัตน์  ตุกวุ่น
เจ้าพนักงานพัสดุ
ชำนาญงาน
 
นางสาวอมรวรรณ  คันทะ
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ชำนาญการ
นางสาวทิชากร รื่นสุข
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
ปฏิบัติการ
นายอุส่าห์  สุขจันทร์
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
 
นางเตือนจิต  สิทธิศักดิ์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติงาน

นางวันเพ็ญ  สีแก้วเขียว
ครูฝึกฝีมือแรงงาน
ระดับ ช.3
นายวัฒนา  วิจิตรโสภา
ครูฝึกฝีมือแรงงาน
ระดับ ช.2
นางสาวลินดา  มุ๊เก็ม
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
 
นายสมนึก  สีแก้วเขียว
พนักงานธุรการ
ระดับ ส.2
นายธนกฤต  รักขนาม
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นางระย้า  ไกรแก้ว
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

นางสาวสุจิรา  รวยรื่น
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

นายจักรรินทร์ สัวบุตร
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นางสาวสุนิสา จันทร์นิ่ม
นิติกร 
นางสาวอนัญพร ตุกวุ่น
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
 
นางสาวอำไพพันธ์  ทองดี
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน