การแสดงผล

+
-

ภารกิจ

วิสัยทัศน์

พัฒนาศักยภาพคนทำงานทุกระดับให้มีผลิตภาพแรงงานสูง สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน และก้าวทันเทคโนโลยี 4.0

พันธกิจ

 1. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 2. พัฒนาระบบการพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน
 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

ค่านิยมร่วม

มุ่งมั่นทำงานเป็นทีมเชิงรุก โปร่งใส ใฝ่รู้ มีจิตบริการ สานสร้างเครือข่าย

สมรรถนะหลักขององค์กร

มุ่งมั่นทำงานเป็นทีมเชิงรุก โปร่งใส ใฝ่รู้ มีจิตบริการ สานสร้างเครือข่าย

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

 1. ผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 ต่อปี
 2. คนทำงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 5.0 มีผลิตภาพเพิ่มขึ้น
 3. ผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ต่อปี

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็น

 1. การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐานสากล
 2. การฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพื่อรองรับความท้าทายในยุคไทยแลนด์ 4.0
 3. การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการและแรงงานนอกระบบ
 4. การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน
 5. การบริหารจัดการองค์การและระบบฐานข้อมูลให้ทันสมัยยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนื่อง