การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 วิธีการดาวน์โหลดหนังสือรับรอง1.pdf 386
2 คู่มือผลสัมฤทธิ์.pptx 1202
3 คู่มือแผน 2560.rar 1315
4 7_File_รายชื่อหลักสูตรรองรับประเทศไทย ๔.๐_0609255912383.pdf 1400
5 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 strategy_20year_2560.pdf 1080
6 101_File_คู่มือ การขอรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ_22072558154145_.pdf 708
7 8_File_คู่มือเตรียมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1_27052559094647_.rar 3295
8 ค่าจ้างตามมาตรฐาน.rar 593
9 8_File_ข้อมูลแนะนำ การขอจัดตั้งเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน_04082558_1142_23052559134646_.rar 534
10 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ.pdf 3812