การแสดงผล

+
-

ประวัติความเป็นมา

        

           สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก เดิมชื่อสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก เปลี่ยนแปลงชื่อตามการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานราชการ ปี พ.ศ. 2560 และชื่อเดิมเมื่อเริ่มแรกก่อตั้งชื่อ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคเหนือตอนกลางจังหวัดพิษณุโลก จัดตั้งขึ้นเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล ซึ่งแถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2535 โดยเฉพาะนโยบายเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมที่ว่า “รัฐบาลจะมุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานความเป็นอยูของประชาชนทุกสาขาอาชีพให้สูงขึ้นพร้อมกับกระจายความเจริญออกสู่ภูมิภาคและชนบท สนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมขยายตัว มีพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่ดีและเพียงพอ มารองรับส่งเสริมการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต การตลาด การจัดการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเร่งรัดพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีคุณภาพสูงและเพียงพอต่อความต้องการ สนับสนุนการกระจายการลงทุนของภาคเอกชนในภูมิภาคด้วยมาตรการส่งเสริมการลงทุนในด้านภาษีอากรเป็นพิเศษ กําหนดเขตการให้สิทธิและประโยชน์ด้านภาษีอากร ในการนี้ได้แบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 เขต เพื่อจูงใจนักลงทุนโดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจที่ 3 ให้มากที่สุด” จังหวัดพิษณุโลก เป็นจังหวัดหนึ่งซึ่งอยู่ในพื้นที่ส่งเสริมการลงทุนเขต 3 และมีบทบาทสําคัญในการเป็นศูนย์กลางทางการค้า การศึกษา  การปกครอง เป็นพื้นที่เป้าหมายของการกระจายพัฒนาเมืองและบริการพื้นฐานรวมทั้งการกระจายอุตสาหกรรมไปสู่ภูมิภาค เป็นศูนย์กลางทางการขนส่ง การบริการ  การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมแปรรูปวัตถุดิบ มีความพร้อมด้านปัจจัยสนับสนุนการผลิตหลายอย่าง โดยเฉพาะด้านวัตถุดิบและกําลังแรงงานซึ่งมีอยู่เป็นจํานวนมาก  แต่กําลังแรงงานส่วนใหญ่ที่มีอยู่นั้น เป็นแรงงานไร้ฝีมือ ซึ่งจําเป็นจะต้องได้รับการยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานให้สูงขึ้น สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่มีอยู่เดิม 2 แห่ง คือนครสวรรค์ และลําปาง ไม่สามารถให้บริการการพัฒนาฝีมือแรงงานได้อย่างทั่วถึงและต้องรับผิดชอบใน เขตพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ ถึง 16 จังหวัด สิ่งเหล่านี้ไม่ว่านโยบายรัฐบาล ความพร้อมของจังหวัด ความจําเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาฝีมือแรงงาน เป็นสิ่งสําคัญที่เกื้อหนุนให้มีการจัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานขึ้นในจังหวัดนี้  เพื่อสนองนโยบายการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค และขยายการให้บริการการพัฒนาฝีมือแรงงานได้อย่างทั่วถึง ตลอดจนรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งจําเป็นต้องผลิตแรงงานฝีมือเพื่อสนองความต้องการของธุรกิจและอุตสาหกรรม สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 9 พิษณุโลก จึงถูกก่อตั้งขึ้นโดยเป็นหน่วยงานในสังกัดของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (เปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงแรงงานในปัจจุบัน) และได้ทําพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2538 โดยมีที่ตั้งอยู่ในที่สาธารณประโยชน์ หนองลาด เลขที่ 99 หมู่ 6 ตําบลมะตูม อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก บนเนื้อที่  38 ไร่ ก่อตั้งมาแล้วกว่า 26 ปี