การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 วิธีการดาวน์โหลดหนังสือรับรอง1.pdf 302
2 คู่มือผลสัมฤทธิ์.pptx 1130
3 คู่มือแผน 2560.rar 1252
4 7_File_รายชื่อหลักสูตรรองรับประเทศไทย ๔.๐_0609255912383.pdf 1310
5 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 strategy_20year_2560.pdf 1011
6 101_File_คู่มือ การขอรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ_22072558154145_.pdf 626
7 8_File_คู่มือเตรียมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1_27052559094647_.rar 3216
8 ค่าจ้างตามมาตรฐาน.rar 519
9 8_File_ข้อมูลแนะนำ การขอจัดตั้งเป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน_04082558_1142_23052559134646_.rar 474
10 การเสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ.pdf 3628