การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์
0สารบัญรวม19คู่มือ.doc 27 KB .doc 233
1การให้ความเห็นชอบหลักสูตร ฝึกเองหรือจัดจ้างฝึก.doc 115 KB .doc 226
2การให้ความเห็นชอบการฝึกเตรียมเข้าทำงาน ฝึกเอง.doc 101 KB .doc 223
3การให้ความเห็นชอบหลักสูตร ลูกจ้างไปฝึกภายนอก.doc 96 KB .doc 238
4การขออนุญาตจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน.doc 92 KB .doc 258
5การขออนุญาตรายการเครื่องมือเครื่องจักร.doc 86 KB .doc 249
6การขอใบอนุญาตสถานทดสอยฝีมือคนหางาน.doc 79 KB .doc 230
7การต่อใบอนุญาตสถานทดสอบ.doc 80 KB .doc 227
8การออกใบแทนใบอนุญาต.doc 81 KB .doc 231
9การขอรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ.doc 90 KB .doc 249
10การขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ.d... 83 KB .doc 232
11การขอมีสมุดประจำตัว.doc 95 KB .doc 238
12การขอมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ.doc 99 KB .doc 222
13การขอใบแทนหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ.doc 83 KB .doc 233
14การขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน.doc 94 KB .doc 215
15การขอใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินหรือบัตรประจำตัวผู้... 85 KB .doc 219
16การขอรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรอาชีพ.doc 85 KB .doc 240
17การขอรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ.doc 99 KB .doc 212
18การขอใบแทนหนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา.do... 94 KB .doc 222
19การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายจ้างงานผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามา... 90 KB .doc 232