การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 การใช้เทคโนโลยีการควบคุมระบบน้ำอัตโนมัติผ่านสมาร์ทโฟน 30 ปกติ 19 กรกฎาคม 2565 22 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เต็ม
2 การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ 30 ปกติ 15 สิงหาคม 2565 19 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เต็ม
3 การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 30 ปกติ 15 สิงหาคม 2565 19 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เต็ม
4 นักเล่าเรื่องชุมชนนักสื่อความหมายท้องถิ่น 30 ปกติ 16 สิงหาคม 2565 19 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เต็ม
5 การผลิตสื่อโฆษณาและหนังสั้นด้วยสมาร์ทโฟน 30 ปกติ 23 สิงหาคม 2565 26 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เต็ม