การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 280 ปกติ 3 มิถุนายน 2565 2 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เต็ม
2 การติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้านและการพาณิชย์ด้วยระบบอินเวอร์เตอร์ 30 ปกติ 6 มิถุนายน 2565 10 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เต็ม
3 เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร 30 ปกติ 13 มิถุนายน 2565 17 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เต็ม
4 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการ 12 ปกติ 21 มิถุนายน 2565 22 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เต็ม
5 การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ 30 ปกติ 5 กรกฎาคม 2565 8 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เต็ม
6 การใช้เทคโนโลยีการควบคุมระบบน้ำอัตโนมัติผ่านสมาร์ทโฟน 30 ปกติ 19 กรกฎาคม 2565 22 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เต็ม
7 การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ 30 ปกติ 15 สิงหาคม 2565 19 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เต็ม
8 การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 30 ปกติ 15 สิงหาคม 2565 19 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เต็ม
9 นักเล่าเรื่องชุมชนนักสื่อความหมายท้องถิ่น 30 ปกติ 16 สิงหาคม 2565 19 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เต็ม
10 การผลิตสื่อโฆษณาและหนังสั้นด้วยสมาร์ทโฟน 30 ปกติ 23 สิงหาคม 2565 26 สิงหาคม 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เต็ม