การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป 30 ปกติ 5 มิถุนายน 2566 9 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เต็ม
2 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 18 ปกติ 5 มิถุนายน 2566 9 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เต็ม
3 ช่างซ่อมเกียร์รถยนต์แบบอัตโนมัติ 30 ปกติ 5 มิถุนายน 2566 9 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เต็ม
4 การประกอบแบตเตอรี่เพื่อประยุกต์ใช้กับพลังงานแสงอาทิตย์ 30 ปกติ 5 มิถุนายน 2566 9 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เต็ม
5 ผลิตภัณฑ์ปูนปั้นเพื่องานประดับ 30 ปกติ 5 มิถุนายน 2566 9 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เต็ม
6 การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ 30 ปกติ 12 มิถุนายน 2566 16 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เต็ม
7 ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 ปกติ 3 กรกฎาคม 2566 7 กรกฎาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เต็ม
8 การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 18 ปกติ 12 กรกฎาคม 2566 14 กรกฎาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เต็ม
9 การประกอบขนมอบ 30 ปกติ 17 กรกฎาคม 2566 21 กรกฎาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เต็ม
10 การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป 30 ปกติ 17 กรกฎาคม 2566 21 กรกฎาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เต็ม
11 การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างมืออาชีพ 30 ปกติ 17 กรกฎาคม 2566 21 กรกฎาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เต็ม
12 ผู้ประกอบอาหารไทย 30 ปกติ 24 กรกฎาคม 2566 28 กรกฎาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เต็ม
13 ผู้ประกอบอาหารไทย 30 ปกติ 14 สิงหาคม 2566 18 สิงหาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง เต็ม