การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง (บุคลากร)

นางรัตนา ถาวร
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพัทลุง

ฝ่ายบริหารทั่วไป   ฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน    กลุ่มงานทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ   ฝ่ายพัฒนาศักยภาพแรงงาน
     
นางกุสุมา ราชวังเมือง
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
 
(ว่าง)
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
  นางวรัญญา รุ่งเรือง 
หัวหน้ากลุ่มงานทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ
  นางวรัญญา รุ่งเรือง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาศักยภาพแรงงาน
     
นางพิมพ์พร พละพลึง
เจ้าพนักงานการเงินชำนาญงาน
  นางสาวพักตร์นิภา กระแสรัตน์
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ
  นายอะสนธยา เกื้อสุข
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ  
  นางสาวภูมิกา สุขเนียม
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ  
     
นางเบญจวรรณ ร่วงราม
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
  นางสาวธันยาภรณ์ ดำแก้ว
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
  นายธวัชชัย กาญจนถาวร
  นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน 
  นายโยธิน แก้วแกม
ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3  
       
นายจักรพงษ์ เชาว์เฉลิมวงษ์
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2
      นางสาวลัดดาวัลย์ อ่อนทอง
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
  ครูฝึกนายศักดิ์ดา ชูทอง
ครูฝีมือแรงงาน ระดับ ช3 
         
นายมัดฉุกหรี เหล็มปาน
พนักงานขับรถยนต์ ระดับ ส2
           นายสุวิทย์ ชนะศรี
ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3
         
นางระพีพร ชุมไชโย
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
          นายกมลพรรณ อินริสพงศ์
ครูฝึกฝีมือแรงงาน ระดับ ช3 
         
นางสาวพัชชาวีร์ ไชยณรงค์
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
          นางศิวพร วรรณบวร
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
         
นางรัตนาภรณ์ ศรีสุด
พนักงานประจำสำนักงาน
          นายอภิสิทธ์ เนียมสวัสดิ์
ครูฝึกฝีมือแรงงานเทคนิค