ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
23 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ปี 64 4,226
24 คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 120,341
25 คู่มือปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ ปี 2565 4,453
26 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 11,651
27 รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน 7,739
28 แผนดำเนินงานประจำปี 2565 4,072
29 ขั้นตอนการดาวน์โหลด ระบบสมัครฝึกอบรม - ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน แบบ offline 5,582
30 นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พ.ศ. 2565 4,668
31 แนวทางการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการ เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และสัญลักษณ์การบูรณาการ 42,972
32 แบบคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (คร.๑๐) 7,338
33 คู่มือสำหรับประชาชน ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 118,605