ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
45 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 63 11,795
46 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564 5,886
47 การจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 11,419
48 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 11,695
49 สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2563 6,197
50 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2564 11,495
51 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรมและโปร่งใส 5,446
52 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563 5,952
53 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 31,349
54 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 63 5,489
55 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 64 รอบ 6 เดือน (ตค. 63 - มีค. 64) 35,944