การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
12 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 921
13 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 460
14 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 474
15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 2,751
16 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 484
17 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 1,409
18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 4,602
19 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ปี 64 464
20 คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 13,073
21 คู่มือปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ ปี 2565 498
22 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 1,335