การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2564 2,271
2 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 2564 822
3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564 772
4 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565 รอบ 6 เดือน 738
5 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565 765
6 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 763
7 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 2,229
8 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 65 (รอบ 6 เดือน - ตค.64 - มีค.65) 755
9 มาตรการ และ แนวปฏิบัติ เรื่อง ร้องเรียนทุจริต 767
10 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564 1,651
11 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 6,624