การแสดงผล

+
-

แบบสำรวจความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงาน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา ขอให้สถานประกอบกิจการ ประธานกลุ่มอาชีพ หรืออาสาสมัครแรงงาน ตอบแบบสำรวจความต้องการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ https://forms.gle/hsdy3E5iKDUSrJ9U9 เพื่อสำนักงานจะนำข้อมูลดังกล่าวประกอบการจัดทำแผนการพัฒนาฝีมือแรงงานให้ตรงกับความต้องการของสถานประกอบกิจการและพื้นที่ต่อไป ขอขอบพระคุณครับ