การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 แบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน(สท.2) ปี 2563 924
2 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการ 959
3 แบบฟอร์มคำขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 3,959
4 19 การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายจ้างงานผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 578
5 18 การขอใบแทนหนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 436
6 17 การขอรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ 393
7 16 การขอรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรอาชีพ 390
8 15 การขอใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินหรือบัตรประจำตัวผู้ประเมิน 380
9 14 การขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน 389
10 13 การขอใบแทนหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 411
11 12 การขอมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 593
12 11 การขอมีสมุดประจำตัว 454