การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 แบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน(สท.2) ปี 2563 607
2 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการ 491
3 แบบฟอร์มคำขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 2,559
4 19 การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายจ้างงานผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 464
5 18 การขอใบแทนหนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 347
6 17 การขอรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ 305
7 16 การขอรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรอาชีพ 290
8 15 การขอใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินหรือบัตรประจำตัวผู้ประเมิน 286
9 14 การขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน 291
10 13 การขอใบแทนหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 318
11 12 การขอมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 371
12 11 การขอมีสมุดประจำตัว 350