การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 แบบแสดงการส่งเงินสมทบกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน(สท.2) ปี 2563 953
2 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบกิจการ 992
3 แบบฟอร์มคำขอรับเงินช่วยเหลือหรืออุดหนุนจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน 4,127
4 19 การอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายจ้างงานผู้ได้รับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 592
5 18 การขอใบแทนหนังสือรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 456
6 17 การขอรับรองการเป็นศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ 409
7 16 การขอรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นองค์กรอาชีพ 405
8 15 การขอใบแทนหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินหรือบัตรประจำตัวผู้ประเมิน 391
9 14 การขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมิน 405
10 13 การขอใบแทนหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 423
11 12 การขอมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ 612
12 11 การขอมีสมุดประจำตัว 466