ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
23 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ ปี 64 3,840
24 คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 109,075
25 คู่มือปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ ปี 2565 4,071
26 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2564 10,632
27 รายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน 7,041
28 แผนดำเนินงานประจำปี 2565 3,716
29 ขั้นตอนการดาวน์โหลด ระบบสมัครฝึกอบรม - ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน แบบ offline 5,210
30 นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) พ.ศ. 2565 4,322
31 แนวทางการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการ เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และสัญลักษณ์การบูรณาการ 39,570
32 แบบคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (คร.๑๐) 6,931
33 คู่มือสำหรับประชาชน ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 110,581