ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
45 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 63 10,483
46 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564 5,258
47 การจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 10,147
48 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2564 10,444
49 สรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปีงบประมาณ 2563 5,517
50 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2564 10,245
51 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการส่งเสริมคุณธรรมและโปร่งใส 4,825
52 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2563 5,255
53 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 27,933
54 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 63 4,855
55 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 64 รอบ 6 เดือน (ตค. 63 - มีค. 64) 31,872