ไทย

การแสดงผล.

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
12 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 65 (รอบ 6 เดือน - ตค.64 - มีค.65) 5,159
13 มาตรการ และ แนวปฏิบัติ เรื่อง ร้องเรียนทุจริต 5,217
14 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564 9,786
15 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 42,211
16 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 7,399
17 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 3,989
18 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 3,624
19 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 22,494
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 3,661
21 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 10,759
22 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 37,561