การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 นวัตกรรม 65 100
2 ทะเบียนวิทยากร 1,655
3 ใบสมัครทดสอบมาตรฐาน(62) 906
4 เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2559 - มิถุนายน 2560 1,025
5 ขายทอตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ 1,182
6 เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมีนาคม-เมษายน 2560 394
7 ประกาศ จำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
8 รับสมัครวิทยากรหลักสูตรยกระดับฝีมือและอาชีพเสริม 940
9 รับสมัครวิทยากรหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน 742
10 สรุปอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 431
11 แผน/ผลดำเนินงาน 844
12 คุณลักษณะผู้รับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคามที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการที่รับฝากฝึก ประจำปีงบประมาณ 2558 924