การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 นวัตกรรม 65 71
2 ทะเบียนวิทยากร 1,570
3 ใบสมัครทดสอบมาตรฐาน(62) 855
4 เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2559 - มิถุนายน 2560 984
5 ขายทอตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ 1,160
6 เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมีนาคม-เมษายน 2560 384
7 ประกาศ จำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
8 รับสมัครวิทยากรหลักสูตรยกระดับฝีมือและอาชีพเสริม 925
9 รับสมัครวิทยากรหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน 729
10 สรุปอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 421
11 แผน/ผลดำเนินงาน 820
12 คุณลักษณะผู้รับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคามที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการที่รับฝากฝึก ประจำปีงบประมาณ 2558 911