การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 นวัตกรรม 65 1
2 ทะเบียนวิทยากร 1,418
3 ใบสมัครทดสอบมาตรฐาน(62) 777
4 เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2559 - มิถุนายน 2560 915
5 ขายทอตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ 1,092
6 เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมีนาคม-เมษายน 2560 364
7 ประกาศ จำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
8 รับสมัครวิทยากรหลักสูตรยกระดับฝีมือและอาชีพเสริม 850
9 รับสมัครวิทยากรหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน 652
10 สรุปอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 404
11 แผน/ผลดำเนินงาน 778
12 คุณลักษณะผู้รับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคามที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการที่รับฝากฝึก ประจำปีงบประมาณ 2558 886