การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 ทะเบียนวิทยากร 1,187
2 ใบสมัครทดสอบมาตรฐาน(62) 663
3 เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2559 - มิถุนายน 2560 689
4 ขายทอตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ 728
5 เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมีนาคม-เมษายน 2560 333
6 ประกาศ จำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
7 รับสมัครวิทยากรหลักสูตรยกระดับฝีมือและอาชีพเสริม 358
8 รับสมัครวิทยากรหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน 333
9 สรุปอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 376
10 แผน/ผลดำเนินงาน 583
11 คุณลักษณะผู้รับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคามที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการที่รับฝากฝึก ประจำปีงบประมาณ 2558 844
12 ใบสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 488