การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 นวัตกรรม 65 315
2 ทะเบียนวิทยากร 1,963
3 ใบสมัครทดสอบมาตรฐาน(62) 1,087
4 เผยแพร่งบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2559 - มิถุนายน 2560 1,213
5 ขายทอตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะ 1,243
6 เอกสารเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมีนาคม-เมษายน 2560 420
7 ประกาศ จำหน่ายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ
8 รับสมัครวิทยากรหลักสูตรยกระดับฝีมือและอาชีพเสริม 968
9 รับสมัครวิทยากรหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน 774
10 สรุปอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 463
11 แผน/ผลดำเนินงาน 913
12 คุณลักษณะผู้รับการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงานของศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดมหาสารคามที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการที่รับฝากฝึก ประจำปีงบประมาณ 2558 963