การแสดงผล

+
-

ระเบียบการ (ทุนเรียนฟรี) หลักสูตรวิชา พนักงานโรงพยาบาล

ระเบียบการ (ทุนเรียนฟรี)

หลักสูตรวิชา พนักงานโรงพยาบาล
สาขา วิชาชีพผู้ช่วยการพยาบาล (ระยะเวลาเรียน 6 เดือน)
โรงเรียนฝึกพนักงานโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท (โดยความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ)
โดยความร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยแวนคูเวอร์คอมมูนิตี ประเทศแคนนาดา
1. คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1.1 เพศหญิง/ชาย อายุ 18-35 ปี
 1.2 ทุกสถานภาพ (หญิงไม่ตั้งครรภ์ขณะกำลังศึกษา)
 1.3 สำเร็จการศึกษาชั้น ม.3,ม.6 /กศน./ปวช./ปวส./ป.ตรี
 1.4 มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา(ไม่มีรอยสักนอกร่มผ้า)
 1.5 มีความประพฤติกรรมดี รักการบริการและช่วยเหลือผู้อื่น
 1.6 น้ำหนักไม่น้อยกว่า 45 กิโลกลัม ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
2. หลักฐานการสมัครเรียน
 2.1 สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ฉบับ
 2.2 สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ
 2.3 สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ
 2.4 รูปถ่ายปัจจุบันขนาด 1 นิ้ว (ชุดสุภาพ) 2 รูป
 2.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 2 ฉบับ
 2.6 ทะเบียนสมรส (ถ้ามี) 2 ฉบับ
 2.7 สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครอง (บิดา+มารดา) 2 ฉบับ
 2.8 สำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง (บิดา+มารดา) 2 ฉบับ
3. การคัดเลือก
 3.1 สัมภาษณ์
 3.2 ตรวจร่างกาย
4. การแต่งกาย (ตามแบบฟอร์มที่โรงเรียนกำหนด)
 4.1 เครื่องแบบกระโปร่งชุดติดกันสีฟ้า (หญิง)
 4.2 เครื่องแบบเสื้อฟ้าคอจีน กางเกงสีขาวขายาวทรงตรง (ชาย)
 4.3 รองเท้าพยาบาลสีขาว (หญิง) , รองเท้าคัทชูสีดำ (ชาย) และถุงเท้าสีขาว
5. ทุนเรียนฟรี (คิดเป็นมูลค่า 95,000 บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้
 5.1 ค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร
 5.2 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
(โดยเป็นค่าใช้จ่ายในการ ตรวจร่างกายและประกันสุขภาพ พร้อมตำราเรียน, ชุดยูนิฟร์อมสีฟ้า 2 ชุด
เสื้อสูท 1 ตัว และชุดเครื่องนอน 1 ชุด )
 5.3 บริการหอพัก, บริการอาหาร 3 มื้อ , บริการซักรีดเสื้อผ้า ตลอดหลักสูตร
6. หลักการใช้ทุนคืน
            เมื่อจบการศึกษาแล้ว จะต้องทำงานใช้ทุนกับโรงพยาบาลกล้วนน้ำไท และบริษัทในเครือโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท เป็นเวลา 2 ปีครึ่ง โดยได้รับเงินเดือนตามปกติ เดือนละ 13,000-15,000 บาท (ไม่มีการหักคืนทุน) หลังจากทำงานครบสัญญาแล้วสามารถไปทำงานตามโรงพยาบาลรัฐ หรือ โรงพยาบาลเอกชน ได้ทั่วประเทศ อีกทั้งได้สิทธิเรียนต่อหลักสูตรผู้ช่วยการพยาบาล (PN) และไปทำงานในตำแหน่ง Caregiver ในต่างประเทศได้
มีข้อสงสัยติดต่อได้ที่ 0989830414