การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 งบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 56
2 งบทดลองประจำเดือน มกราคม 2565 52
3 จำาแนกและกาหนดระดับความรู้ความสามารถ และกาหนดช่วงอัตราค่าจ้างที่เหมาะสม กับระดับความรู้ความสามารถของผู้ประกอบอาชีพ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 87
4 ปคก.จำแนกและกำหนดระดับฯ สาขาช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ.PDF 81
5 แผ่นพับประชาสัมพันธ์การรับรองความรู้ความสามารถ 55
6 แบบ คร.4 แบบคำขอมีสมุดประจำตัวและบันทึกข้อ 47
7 คร.10 แบบคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ.pdf 26
8 งบทดลองประจำเดือน ธันวาคม 2564 38
9 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ รอบที่ 2 วันที่ 10 มกราคม 2565 53
10 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ รอบที่ 1 วันที่ 14 ธันวาคม 2564 46
11 งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 133
12 งบทดลองประจำเดือน ตุลาคม 2564 119