การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
78 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 63 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) 2,325
79 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2563 4,598
80 สถิติร้องทุกข์ร้องเรียน และ ร้องเรียนการทุจริต ปี 2560 - 2564 2,106
81 แบบรายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2562 2,349
82 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2563 2,070
83 รายงานสรุปผลการดำเนินงาน แผนปฏฺิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2562 4,395
84 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี63 4,210
85 รายงานการวิเคราะห์ ITA ปี 2562 (บทที่ 3-5) 6,576
86 รายงานการวิเคราะห์ ITA ปี 2562 (บทที่ 2) 1,894
87 รายงานการวิเคราะห์ ITA ปี 2562 (บทที่ 1) 6,112
88 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ปี 2563 3,791