การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
56 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 64 (2) 17,931
57 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 64 (1) 9,238
58 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2563 4,106
59 คู่มือสำหรับประชาชน ตาม พรบ.อำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558 กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก 39,987
60 คู่มือการปฏิบัติงาน สาขา ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 - 3 6,434
61 ผลการดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 64 รอบ 6 เดือน 2,045
62 คู่มือ แผนการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 15,225
63 บทวิเคราะห์การสำรวจความต้องการพัฒนาทักษะ (Skill Development Survey) 2,281
64 จัดทำรายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 24,740
65 รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562 (2) 2,493
66 รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2562 (1) 2,526