การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
67 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (2) 2,341
68 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (1) 4,916
69 เกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน (5) 2,430
70 เกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน (4) 2,579
71 เกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน (3) 2,691
72 เกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน (2) 2,497
73 เกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน (1) 2,426
74 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2559 2,375
75 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 4,639
76 แผนปฏิบัติราชการรายปี (พ.ศ. 2563) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 2,848
77 รายงานผลการดำเนินงาน กรมพัฒาฝีมือแรงงาน ประจำปี 2562 7,120