การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ปี 2564 3,582
2 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 2564 1,276
3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2564 1,225
4 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565 รอบ 6 เดือน 1,174
5 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 2565 1,211
6 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 1,212
7 แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี 2565 3,722
8 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต ปี 65 (รอบ 6 เดือน - ตค.64 - มีค.65) 1,305
9 มาตรการ และ แนวปฏิบัติ เรื่อง ร้องเรียนทุจริต 1,376
10 รายงานการบริหารทรัพยากรบุคคล ปี 2564 2,563
11 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 11,695