การแสดงผล

+
-

การส่งเสริมการทำกิจกรรม 5ส (Big Cleaning Day) กองแผนงานและสารสนเทศ

24 ก.ย. 2565 00:00:00

...
...
...
...
...
...

วันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 09.09 น.

กองแผนงานและสารสนเทศได้จัดทำการส่งเสริมการทำกิจกรรม 5ส (Big Cleaning Day) ภายในบริเวณชั้น 5 และ ชั้น 9 กองแผนงานและสารสนเทศ อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม 5ส ในครั้งนี้