การแสดงผล

+
-

ประชุมหารือแลกเปลี่ยนแนวนโยบาย แนวปฏิบัติที่ดี ข้อท้าทาย และความร่วมมือกับ OECD

11 ก.ค. 2566 00:00:00

...
...
...
...
...

วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 นายสมาสภ์ ปัทมะสุคนธ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือแลกเปลี่ยนแนวนโยบาย แนวปฏิบัติที่ดี ข้อท้าทาย และความร่วมมือกับ OECD เพื่อส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืน ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมีนางสาวพรรวี นาคพิพัฒน์ ผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์ เป็นผู้แทนกรมพัฒนาฝีมือแรงงานในการเข้าร่วมประชุมหารือฯ ซึ่งมีประเด็นหารือเกี่ยวกับความท้าทายหลักต่อการส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่การคุ้มครองสิทธิแรงงานในประเทศไทย การป้องกัน และลดทอนผลกระทบในทางลบที่อาจเกิดขึ้นและมีอยู่ในปัจจุบันต่อแรงงานในอุตสาหกรรมโครงสร้างพื้นฐาน เช่น พลังงาน ขนส่ง ก่อสร้าง รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบาย โครงการ หรือข้อริเริ่มที่กระทรวงแรงงานได้ดำเนินการพัฒนาขึ้น เพื่อส่งเสริมภาคธุรกิจให้เคารพสิทธิแรงงาน และปฏิบัติตามมาตรฐานสากล