การแสดงผล

+
-

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: ชี้แจงโครงการ D-Workforce ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: ประชุมคณะกรรมการบริหารสถาบันพัฒนาบุคลากรดิจิทัล ครั้งที่ 1/2566

บริการประชาชนและสถานประกอบการ