การแสดงผล

+
-

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: ประชุมหารือการจัดทำแผนพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพในอุตสาหกรรมเป้าหมาย S-curve

บริการประชาชนและสถานประกอบการ