การแสดงผล

+
-

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: ประชุมหารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลระหว่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานกับสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยและมูลนิธิเพื่อการพัฒนาดิจิทัล (DDE

บริการประชาชนและสถานประกอบการ