การแสดงผล

+
-

ข้อมูลหลักสูตร คู่มือ และทะเบียนวิทยากรการฝึกอบรมด้านดิจิทัล ประจำปี 2567

หลักสูตรที่ใช้ฝึกอบรมทักษะดิจิทัลระดับสูง

 

 

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย)

ชื่อหลักสูตร
(ภาษาอังกฤษ)

รายละเอียดหลักสูตร

เอกสารคู่มือ
การฝึกอบรม
(
Tool kit)

ทะเบียนวิทยากร

VDO
แนะนำ
หลักสูตร

One Page
รายละเอียด
หลักสูตร

 

2220014220111

3D Asset Creator เตรียมความพร้อมสู่โลก Metaverse

Develop Entrepreneurs to 3D Asset Creator for Metaverse

คลิก

 

คลิก

   

0920224190208

การเขียนโปรแกรมประมวลผลภาพและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

Programming for image processing and artificial intelligence technology

คลิก

 

คลิก

   

0920224210102

การจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยอุปกรณ์เราน์เตอร์ไมโครติก

Mikrotik

คลิก

 

คลิก

   

0920014220601

การบริหารโครงการพัฒนาซอฟต์แวร์

Software Project Management

คลิก

 

คลิก

   

0920224200201

การพัฒนา Mobile Applicationบนระบบปฏิบัติการของโทรศัพท์เคลื่อนที่

Application Development on Mobile Platform

คลิก

 

คลิก

   

0920014220129

การพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Java ขั้นพื้นฐาน

Basic Java Programming

คลิก

คลิก

คลิก

   

0920084220106

การพัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา Java ขั้นสูง

Advance Java Programming

คลิก

 

คลิก

   

0920084220107

การพัฒนาโปรแกรมบนเว็บด้วยภาษา Python

Python Web Programming

คลิก

คลิก

คลิก

   

0920224190204

การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวในงานแอปพลิเคชั่นประมวลผลภาพ

Embedded system development In the application of image processing applications

คลิก

 

คลิก

   

0920224190207

การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวในงานแอปพลิเคชั่นประมวลผลภาพด้วยภาษา python

Developing embedded systems in image processing applications with Python

คลิก

 

คลิก

   

0920084220103

การพัฒนาเว็ปแอปพลิเคชัน ระดับ 1

Webpage Application Development Level 1

คลิก

 

คลิก

   

0920084220104

การพัฒนาเว็ปแอปพลิเคชัน ระดับ 2

Webpage Application Development Level 2

คลิก

 

คลิก

   

0920084220105

การพัฒนาเว็ปแอปพลิเคชัน ระดับ 3

Webpage Application Development Level 3

คลิก

 

คลิก

   

0920014220501

การพัฒนาอาชีพเฝ้าระวังและป้องกันภัยทางไซเบอร์

Cyber Security and Network Protection

คลิก

คลิก

คลิก

   

0920084220501

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล

Data Security

คลิก

คลิก

คลิก

   

0920014220602

การวิเคราะห์ความต้องการระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

Business Analysis for IT Business

คลิก

คลิก

คลิก

   

0920014220802

การสนับสนุนด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์

IT Support

คลิก

คลิก

คลิก

   

0920204210102

การสร้างและพัฒนาแอปพลิเคชัน

Create and Development Mobile Application

คลิก

 

คลิก

   

2020014220104

การสร้างแอปพลิเคชั่นในการตอบคำถามอัตโนมัติแทนมนุษย์

Chatbot

คลิก

 

คลิก

   

0920224220119

การสร้างแอพพลิเคชั่นโมบายระบบแอนดรอยด์

Creating an android Mobile Application

คลิก

 

คลิก

   

0920014220305

การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้และส่วนติดต่อผู้ใช้ (UX-UI)

User Experience and User Interface Design (UX / UI)

คลิก

คลิก

คลิก

   

7320014210125

การออกแบบและติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

The Designing and Installation

คลิก

 

คลิก

   

0920224220301

ผู้บริหารและดูแลเว็บไซต์

Administrator Web Master

คลิก

 

คลิก

   

1020014220108

NFT Masterclass

NFT Masterclass

คลิก

 

คลิก

   

10120014220103

การพัฒนาโปรแกรม Web Application ด้วย React

(Web Application Programming with React

คลิก

 

คลิก

   

10120014220102

การพัฒนาโปรแกรมภาษา JavaScript ด้วย NodeJS

JavaScript Programming with NodeJS

คลิก

 

คลิก

   

10120014220601

การพัฒนาแอปพลิเคชันด้วย Power Platform

Microsoft Power Platform App Maker

คลิก

 

คลิก

   

10120014220101

การพัฒนาโปรแกรมเชิงวัตถุด้วยภาษา Java

Object Oriented Programming with Java

คลิก

 

คลิก

   

0920224220118

การพัฒนา Web E-Comerce ร้านค้าออนไลน์

Web Development E-Comerce Online Store

คลิก

 

คลิก

   

0920224220306

การออกแบบเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมWordPress

Wedsite Design By Wordpress

คลิก

 

คลิก

   

0920224220113

การใช้ Apps for works Go Tablet Go Mobile

Using Apps for works Go Tablet Go Mobile

คลิก

 

 

   

0920224220110

การสร้างแอพพลิเคชั่นเพื่อการท่องเที่ยว

Creating Application for tourism

คลิก

 

คลิก

   

10120014220603

การพัฒนาโปรแกรมอัตโนมัติด้วย DevOps

DevOps CI/CD

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก คลิก
  10120014220602 การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วย Flutter Mobile Programming with Flutter

คลิก

คลิก

คลิก

คลิก คลิก
  10120014220104 การพัฒนาโปรแกรมบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ด้วย React Native Mobile Programming with React Native คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก
  10120014220105 การใช้งาน Docker สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Docker for Software Developer คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก
  10120014220502 การตรวจสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ IT Audit คลิก คลิก คลิก คลิก คลิก
  10120014220501 การจัดการเหตุการณ์และข้อมูลสำหรับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย Security Information and Event Management: SIEM

คลิก

คลิก

คลิก คลิก คลิก
  10120014220503 การบริหารจัดการอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่ายไฟร์วอลล์ FortiGate  FortiGate Firewall Administration คลิก คลิก   คลิก คลิก

 

หลักสูตรที่ใช้ฝึกอบรมทักษะดิจิทัลระดับกลาง

 

รหัสหลักสูตร

ชื่อหลักสูตร
(ภาษาไทย)

ชื่อหลักสูตร
(ภาษาอังกฤษ)

รายละเอียดหลักสูตร

เอกสารคู่มือ
การฝึกอบรม
(
Tool kit)

ทะเบียนวิทยากร

0920014220603

การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อบุคลากรดิจิทัล

Data Analytic for All Digital Related Staffs

คลิก

คลิก

คลิก

0920084155101

การควบคุมระบบอัตราการไหลด้วยระบบ SCADA ระดับ 1

Flow Rate System Control using SCADA System Level 1

คลิก

 

 

0920084160102

การควบคุมระบบอัตราการไหลด้วยระบบ SCADA ระดับ 2

Flow Rate System Control using SCADA System Level 2

คลิก

 

 

0920084160103

การควบคุมระบบอัตราการไหลด้วยระบบ SCADA ระดับ 3

Flow Rate System Control using SCADA System Level 3

คลิก

 

 

0920084160104

การควบคุมระบบอุณหภูมิด้วยระบบ SCADA ระดับ 1

Temperature System Control using SCADA System Level 1

คลิก

 

 

0920084160105

การควบคุมระบบอุณหภูมิด้วยระบบ SCADA ระดับ 2

Temperature System Control using SCADA System Level 2

คลิก

 

 

0920084160106

การควบคุมระบบอุณหภูมิด้วยระบบ SCADA ระดับ 3

Temperature System Control using SCADA System Level 3

คลิก

 

 

0920084160107

การควบคุมระบบความดันด้วยระบบ SCADA ระดับ 1

Pressure System Control using SCADA System Level 1

คลิก

 

 

0920084160108

การควบคุมระบบความดันด้วยระบบ SCADA ระดับ 2

Pressure System Control using SCADA System Level 2

คลิก

 

 

0920084160109

การควบคุมระบบความดันด้วยระบบ SCADA ระดับ 3

Pressure System Control using SCADA System Level 3

คลิก

 

 

0920084160110

การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว ระดับ 1

Embedded Artificial Intelligent Development Level 1

คลิก

 

คลิก

0920084160111

การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัว ระดับ 2

Embedded Artificial Intelligent Development Level 2

คลิก

 

คลิก

0920084220301

การพัฒนาแอปพลิเคชัน Macro และ VBA ระดับ 1

Webpage Application Development for Macro and VBA in Industry Level 1

คลิก

 

 

0920084220102

การพัฒนาแอปพลิเคชัน Macro และ VBA ระดับ 2

Webpage Application Development for Macro and VBA in Industry Level 2

คลิก

 

 

0920224190210

การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี IoT

Internet of Things for Smart Home & Smart Farm

คลิก

 

คลิก

0920084160112

การออกแบบและพัฒนาระบบ IoT ในการควบคุมการผลิต ระดับ 1

Design and Develop IoT System for Production Control Level 1

คลิก

 

คลิก

0920224220202

การใช้งาน Internet of Things (IoT)

Internet of Things Application in Industrial

คลิก

 

คลิก

0920084160113

การออกแบบและพัฒนาระบบ IoT ในการควบคุมระบบบ้านอัจฉริยะ ระดับ 1

Design and Develop loT System for Intelligent House Control Level 1

คลิก

 

คลิก

0920084160114

การออกแบบและพัฒนาระบบ IoT ในการควบคุมระบบฟาร์มอัจฉริยะ ระดับ 1

Design and Develop loT System for Farming Control Level 1

คลิก

 

คลิก

0920224190115

การประยุกต์ใช้งาน Internet of Things

Internet of Things for Smart Home

คลิก

 

คลิก

0920224190119

การออกแบบและติดตั้งระบบควบคุม IoT

Design and installation IoT control system for Planting

คลิก

 

คลิก

0920224190205

การประยุกต์ใช้งาน IOT สำหรับการเกษตร

Internet of things for Smart Farming

คลิก

 

คลิก

0920014220605

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Power BI

Analyzing Data with Power BI

คลิก

คลิก

คลิก

0920224150320

การประยุกต์ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่

The Application of Microcontroller To Equipment Control Mobile Phone

คลิก

 

คลิก

0920224210127

ช่างซ่อมโน๊ตบุ๊ค ระดับ 3

Notebook Repair Technician Level 3

คลิก

 

คลิก

0920224220404

Advanced Excel 2010

Advanced Excel 2010 Department

คลิก

 

คลิก

0920224210101

การใช้โปรแกรม Microsoft Excel Advance

Microsoft Excel Advance

คลิก

 

คลิก

0920224410101

การใช้ฟังก์ชั่นและบริหารข้อมูลด้วย Microsoft Excel ขั้นสูง (Advanced Excel)

Advance Excel

คลิก

 

คลิก

0920227410101

การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ขั้นสูง

Microsoft Excel Advance

คลิก

 

คลิก

0720016260603

การปลูกพืชภายใต้โรงเรือน ร่วมกับระบบ Internet of Things (IoT) สำหรับการเกษตร

IoT for Smart Greenhouse

คลิก

 

คลิก

6520081290201

การเขียนแบบก่อสร้าง 3 มิติ ด้วยโปรแกรม Sketch Up ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

3D Construction Drawing with Sketch Up Program Via Internet

คลิก

 

 

1420014220110

การใช้งานโปรแกรม SolidWork

Develop Entrepreneurs to 3D Asset Creator for Metaverse

คลิก

 

 

1020014220601

Al Generative and Data for Marketing

Al Generative and Data for Marketing

คลิก

 

คลิก

0920221290202

การเขียนแบบก่อสร้าง3มิติด้วยโปรแกรมSketchUp

3D Construction Drawing with Google SketchUp

คลิก

 

 

0920222510201

การเขียนแบบเครื่องกล 3 มิติ ด้วยโปรแกรม AutoCAD

3D Mechanical Drawings with AutoCAD

คลิก

 

 

0920222290802

การเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับ 2

Computer Aided Design Mechanical Drafting (CAD)

คลิก

 

 

0920222510214

การเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์3มิติ

3D Mechanical Design by Computer

คลิก

 

 

0920224220102

การจัดการฐานข้อมูลด้วยไม่โครซอฟท์แอคเซส

Database Management with Microsoft Access

คลิก

 

คลิก

0920227230218

การจัดการสินค้าคงคลังด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

Inventory Management with Computer Software

คลิก

 

คลิก

0920014220404

การประยุกต์ใช้งาน Office 365

Office 365 Applications

คลิก

 

คลิก

0920014220405

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Excel และ Power BI

Data Analysis with Excel and Power BI

คลิก

 

คลิก

0920222510101

การประยุกต์ใช้โปรแกรมNXในการขึ้นรูปและประกอบชิ้นงาน

Application of NX Modeling & Assembly

คลิก

 

 

0920222510207

การใช้โปรแกรมยูนิกราฟิกส์สำหรับเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์(การสร้างแบบจำลองอิสระ)

NX for CAD (Free from Modeling)

คลิก

 

 

0920222510208

การใช้โปรแกรมยูนิกราฟิกส์สำหรับเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์(ขั้นตอนการผลิตด้วยเครื่องกัด)

NX for CAM (Mill Manufacturing Process)

คลิก

 

 

0920222510209

การใช้โปรแกรมยูนิกราฟิกส์สำหรับเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์(ขั้นตอนการออกแบบแม่พิมพ์)

NX for CAD (Mold Design Process)

คลิก

 

 

0920222510216

การใช้โปรแกรมSolidworkช่วยในการออกแบบ

Solidwork For Design

คลิก

 

 

0920222510218

การออกแบบและตกแต่งภาพด้วยโปรแกรมPhotoshopและILLustrator

Design and Retouching by Photoshop and Illustrator

คลิก

 

คลิก

0920222510219

การใช้โปรแกรมAutoCadMechanical

Using the AutoCAD Mechanical Program

คลิก

 

 

0920222510222

ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 3 มิติ (CAD3D)

Computer Aided Design Drafting 3 D (CAD3D)

คลิก

 

คลิก

0920222510224

การใช้โปรแกรมNXforCAD(Modeling,Drafting&Assembly)

Application NX for CAD (Modeling, Drafting & Assembly)

คลิก

 

 

0920222510227

การประยุกต์ใช้โปรแกรมAutoCAD3มิติ

Auto CAD 3D Applications Program

คลิก

 

 

0920222510229

การใช้โปรแกรม SolidWorks Animation & Advanced Assembly

SolidWorks Animation & Advanced Assembly

คลิก

 

 

0920224210105

เทคนิคการจัดการข้อมูลด้วยโปรแกรมMicrosoftExcel

Information Management by Microsoft Excel

คลิก

 

คลิก

0920224210121

เทคนิคการใช้โปรแกรมAdobeIllustratorสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์และป้ายโฆษณา

Adobe Illustrator Techniques for Publishing and Advertising Banner

คลิก

 

คลิก

0920224210201

การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ

3D Motion Picture Creating

คลิก

 

 

0920224220101

การใช้โปรแกรมไมโครซอฟท์ เอ็กซ์เซล วิชวลเบสิก

Using Microsoft Excel Visual Basic

คลิก

 

คลิก

0920224220111

เทคนิคและการประยุกต์ใช้ไมโครซอฟต์เอ็กเซล

Techniques and applications of Microsoft Excel

คลิก

 

คลิก

0920224220117

การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีInternetofThings

Internet of Things Technology Applications

คลิก

 

คลิก

0920224220402

การใช้งานโปรแกรมMSEXCELในการบริหารสินค้าคงคลัง

Microsoft Excel for Inventory Management

คลิก

 

คลิก

7720014220402

การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ระดับสูง

(Microsoft Excel Expert)

คลิก

 

คลิก