การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสารทำความเย็นธรรมชาติ และผลกระทบของสารทำความเย็นกลุ่ม HCFC

รายละเอียดวีดีทัศน์ :