การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์
หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนขั้นเงืนเดือน ประจำปีงบประมาณ 2564.pdf 304 KB .pdf 327
1 ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฎิบัต... 2,827 KB .pdf 161
2 ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้า... 582 KB .pdf 127
3 ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างล... 925 KB .pdf 146
4 ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัต... 2,200 KB .pdf 115
5 ปฏิทินการบริหารผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.pdf 691 KB .pdf 125
6 ตัวชี้วัดบังคับและกรอบการประเมินผลสำหรับข้าราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน.p... 289 KB .pdf 131
7 แนวปฏิบัติการลงนามรับทราบตัวชี้วัดของผู้อำนวยการ กรณีหน่วยงานไม่มีผู้ด... 79 KB .PDF 106
8 แนวปฏิบัติการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน กรณีมีการเ... 163 KB .PDF 142
9 ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ฉบับลงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2553 เรื่อง แนวป... 103 KB .pdf 149
10 สมรรถนะ.pdf 344 KB .pdf 458