การแสดงผล

+
-

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ภารกิจ

 

วิสัยทัศน์ 

พัฒนาศักยภาพคนทำงานทุกระดับให้มีผลิตภาพแรงงานสูง สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน และก้าวทันเทคโนโลยี 4.0 

 

 

พันธกิจ

1. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

2. พัฒนาระบบการพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน

4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

1. ผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 ต่อปี

2. คนทำงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 มีผลิตภาพเพิ่มขึ้น

3. ผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ต่อปี

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐานสากล

2. การฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพื่อรองรับความท้าทายในยุคไทยแลนด์ 4.0

3. การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการและแรงงานนอกระบบ

4. การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน

5. การบริหารจัดการองค์การและระบบฐานข้อมูลให้ทันสมัย ยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนื่อง