การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดรายการบัญชีที่สำคัญประกอบงบทดลองประจำเดือนกันยายน 2565

28 ต.ค. 2565

โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน หลักสูตรการล้างและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้าน ( 30 ชั่วโมง) อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

11 ส.ค. 2565

ข้าร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า ประจำเดือนกรกฎาคม 2565

21 ก.ค. 2565

ประกาศผู้ผ่านการฝึกอบร หลักสูตรฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขาช่างซ่อมรถยนต์

20 มิ.ย. 2565

ให้คำปรึกษาโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME. 4.0

9 มิ.ย. 2565

โครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME. 4.0

9 มิ.ย. 2565

นายชาติวุฒิ ทองกัน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา

9 มิ.ย. 2565

จัดนิทรรศการ

26 พ.ค. 2565

เปิดรับสมัครเยาวชนไทยร่วมแข่งขันฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 28 ระดับภาค

26 พ.ค. 2565