การแสดงผล

+
-

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 

"พัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานให้มีผลิตภาพแรงงานสูง รองรับความต้องการของตลาดแรงงานสมัยใหม่"

พันธกิจ

 1. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
 2. พัฒนาระบบการพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน
 4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

ค่านิยมร่วม

มุ่งมั่นทำงานเป็นทีมเชิงรุก โปร่งใส ใฝ่รู้ มีจิตบริการ สานสร้างเครือข่าย

สมรรถนะหลักขององค์กร

เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนทำงาน

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด

 1. ผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 ต่อปี
 2. คนทำงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 5.0 มีผลิตภาพเพิ่มขึ้น
 3. ผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 ต่อปี

ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ประเด็น

 1. การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐานสากล
 2. การฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพื่อรองรับความท้าทายในยุคไทยแลนด์ 4.0
 3. การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการและแรงงานนอกระบบ
 4. การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน
 5. การบริหารจัดการองค์การและระบบฐานข้อมูลให้ทันสมัยยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนื่อง

ภารกิจ

1. ภารกิจด้านการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

 • ฝึกอบรมให้แก่แรงงานใหม่เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและทักศนคติที่ ดีต่อาชีพในขั้นพื้นฐานของสาขาอาชีพต่างๆ ให้มีความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะแรงงานฝีมือ
 • ฝึกอบรมให้แก่แรงงานที่มีงานทำอยู่แล้วให้มีความรู้ความสามารถและ ทักษะเพิ่มเติมในสาขาอาชีพที่ปฏิบัติอยู่ หรือสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องหรือเกื้อหนุนกับงานที่ทำอยู่ให้สามารถปฏิบัติ งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
 • ฝึกอบรมให้กับผู้ว่างงานหรือแรงงานที่มีงานทำแล้วแต่มีความประสงค์จะเปลี่ยนอาชีพใหม่หรือประกอบอาชีพอื่นเพิ่มเติม
 • ให้คำปรึกษาแนะนำการพัฒนาหลักสูตรแก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
 • ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงาน สตรี เยาวชน คนพิการ และกลุ่มเป้าหมายพิเศษตามนโยบายของกระทรวงแรงงานและนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

2. ภารกิจด้านมาตรฐานฝีมือแรงงาน

 • การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  เป็นการทดสอบความรู้  ทักษะ และความสามารถที่กำหนดไว้ในมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในแต่ละระดับ  การประเมินความรู้ ทักษะและความสามารถจะใช้วิธีการทดสอบทั้งภาคความรู้และภาคความสามารถ  ซึ่งจะช่วยให้ผู้ผ่านการทดสอบหางานทำได้ง่ายขึ้น  มีโอกาสเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับระดับ ฝีมือ
 • จัดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  ซึ่งเป็นการทดสอบฝีมือแรงงานตามสาขาอาชีพที่กำหนดเป็นเกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ  โดยแบ่งเกณฑ์การทดสอบออกเป็น 3 ระดับ คือ
  • การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานชั้น 1 (ชั้นต้น)
  • การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานชั้น 2 (ชั้นกลาง)
  • การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานชั้น 3 (ชั้นสูง)
  โดยใช้เกณฑ์การวัดผลการปฏิบัติมากกว่าภาคทฤษฎี ผู้ผ่านการทดสอบแต่ละระดับจะได้รับวุฒิบัตรมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 • การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรฐานกลาง  เป็นการทดสอบฝีมือคนทำงานที่มีความประสงค์จะไปทำงานต่างประเทศให้ได้รับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานก่อนที่จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศหรือผู้ที่ต้องการใบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานไปประกอบการสมัครงานกับนายจ้างในต่างประเทศ  ผู้ผ่านการทดสอบฝีมือแรงงานตามมาตรฐานกลาง  จะได้รับหลักฐานเป็น หนังสือรับรองผลการทดสอบ
 • การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรฐานนายจ้าง  เป็นการจัดระดับฝีมือของลูกจ้างหรือประกอบการพิจารณากำหนดตำแหน่ง  หน้าที่ หรือเงินเดือนตามความเหมาะสมจะต้องใช้วิธีการทดสอบตามลักษณะงานที่นายจ้างกำหนด  ซึ่งนายจ้างจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการทดสอบเอง  อาจจะใช้สถานที่ทดสอบของนายจ้างหรือของรัฐก็ได้  โดยมีเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  ให้คำแนะนำหรือให้ความช่วยเหลือในการกำหนดเกณฑ์วัดผลการทดสอบ

3. การแข่งขันฝีมือแรงงาน

   มีภารกิจโดยคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันระดับจังหวัดเพื่อเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานระดับภาค  เพื่อคัดเลือกตัวแทนเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานในระดับประเทศต่อไป


4. ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน

วัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและครอบคลุมกำลังแรงงานทุกระดับ โดยส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการที่พัฒนาฝีมือแรงงานได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ร้อยละร้อยของค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฝีมือแรงงานและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545