การแสดงผล

+
-

ชื่อวีดีทัศน์ : วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 สพร. 2 สุพรรณบุรี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ระดับ 1

รายละเอียดวีดีทัศน์ :

การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โครงการบูรณาการภาครัฐและเอกชน สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ ระดับ 1 (2 กุมภาพันธ์ 2567)