การแสดงผล

+
-

ข้อมูลผลการดำเนินงาน

ประเภทไฟล์ ชื่อ ผลการดำเนินงาน วันที่บันทึกข้อมูล ดาวน์โหลด
ผลการดำเนินงานประจำปีของหน่วยงานรอบ 6 เดือนแรก (1 ต.ค.63 - 31 มี.ค. 64) 14/09/2564
ผลการดำเนินงานประจำเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2564 26/08/2564
สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 26/08/2564
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ 31 มีนาคม 2564 23/03/2564
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564 23/03/2564
ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ 2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2559) 02/08/2559