การแสดงผล

+
-

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

               “พัฒนาศักยภาพคนทำงานทุกระดับให้มีผลิตภาพแรงงานสูงสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และก้าวทันเทคโนโลยี 4.0”

พันธกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 1. พัฒนาและยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 2. พัฒนาระบบการพัฒนาฝีมือแรงงาน รองรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง

 3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน

 4. พัฒนาระบบการบริการจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

                การดำเนินการของแผนยุทธศาสตร์กรมพัฒนามือแรงงาน พ.ศ. 2560-2564 ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์วิสัยทัศน์และพันธกิจที่กำหนด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT) ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) กรอบยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ของประเทศระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) แผนแม่บทด้านแรงงาน และวาระปฏิรูปของกระทรวงแรงงานได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์จำนวน 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 กานฝึกอบรมฝีมือแรงงานเพื่อรองรับความท้าทายในยุคไทยแลนด์ 4.0

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบกิจการและแรงงานนอกระบบ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์การและระบบฐานข้อมูลให้ทันสมัย ยึดหยุ่น และมีประสิทธิภาพสูงอย่างต่อเนื่อง