การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 ชื่อหลักสูตรที่ดำเนินการฝึกอบรมปี 2567
2 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ระหว่างเดือน ธันวาคม 2565 - เมษายน 2566 755
3 รายงานผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัด 2565 กิจกรรมที่ 3 64
4 รายงานผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัด 2565 กิจกรรมที่ 2 93
5 สรุปข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดศรีสะเกษ 130
6 พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 132
7 งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2565 54
8 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ก.ค.2565 197
9 พรบ.ระเบียบข้าราขการพลเรือน 2551 192
10 งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2565 204
11 การปรับแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 (รอบเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2565) 194
12 งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2565 293