การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ระหว่างเดือน ธันวาคม 2565 - เมษายน 2566 176
2 รายงานผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัด 2565 กิจกรรมที่ 3 27
3 รายงานผลสัมฤทธิ์โครงการกลุ่มจังหวัด 2565 กิจกรรมที่ 2 57
4 สรุปข้อมูลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดศรีสะเกษ 64
5 พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 86
6 งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2565 10
7 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ก.ค.2565 142
8 พรบ.ระเบียบข้าราขการพลเรือน 2551 148
9 งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2565 143
10 การปรับแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 (รอบเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2565) 143
11 งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2565 226
12 แผนงานการใช้จ่ายงบประมาณปี 2565 157