การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 พรบ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 12
2 งบทดลองประจำเดือน สิงหาคม 2565
3 ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน ก.ค.2565 55
4 พรบ.ระเบียบข้าราขการพลเรือน 2551 65
5 งบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 2565 81
6 การปรับแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 (รอบเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2565) 83
7 งบทดลองประจำเดือน เมษายน 2565 129
8 แผนงานการใช้จ่ายงบประมาณปี 2565 122
9 สรุปการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 เดือนกุมภาพันธ์ 65 74
10 สรุปการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 เดือนมกราคม 65 88
11 สรุปการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 เดือนธันวาคม 64 72
12 สรุปการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 เดือนพฤศจิกายน 64 47