การแสดงผล

+
-

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

6 มี.ค. 2558

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 รายการ

1.คอมพิวเตอร์สำหรับประมวนผล แบบที่ 1 จำนวน 4 เครื่อง

2.เครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์ ขาวดำ Network แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ อาคารอำนวยการ(ชั้นล่าง) ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ  ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2558 เวลา 08.30-16.30 น.หรือติดต่อหมายเลข 0 4561 5864-6 ต่อ 104