การแสดงผล

+
-

ประกวดราคารถยนต์

22 ส.ค. 2561

...

ประกวดราคาซื้อยานพาหนะรายการรถบรรทุก (ดีเซล)

ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ โดยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 

                 ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ก่อนการเสนอราคา ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2561รายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.dsd.go.th/sisaket หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-456-15865-6 ในวันและเวลาราชการ