การแสดงผล

+
-

ศพจ ศรีสะเกษ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

15 ต.ค. 2558

สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถโดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)  จำนวน  ๑  คัน

 

กำหนดรับและยื่นซองสอบราคาด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่

เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป งานพัสดุ อาคารอำนวยการชั้น 1 ศูนย์พัฒนาฝีมือ

แรงงานจังหวัดศรีสะเกษ 320 หมู่ 9 ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 27 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 1 อาคารฝึกอบรมคอมพิวเตอร์(รายละเอียดตามเอกสารดาวโหลด)